2021-10-11

Wpis na listę stałych mediatorów

Mam przyjemność poinformować, że decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu zostałem wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Opolu. 

W kilku następnych wpisach postaram się przybliżyć instytucję mediacji, ale już teraz pragnę przedstawić kilka najważniejszych informacji w odniesieniu do mediacji cywilnych. 

Mediacja to najprościej mówiąc rozmowa, dialog. Celem mediacji jest zakończenie konfliktu, sporu, który wystąpił między stronami oraz osiągnięcie porozumienia i zawarcie ugody przed mediatorem. 

Mediacje możemy podzielić na dwie grupy: 

  • mediacja sądowa, do której strony są kierowane już po wpłynięciu sprawy do sądu (mediacja taka w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenia przez sąd kończy spór sądowy i ma moc ugody zawartej przed sądem),
  • mediacja umowna, do której strony mogą przystąpić w każdym czasie na podstawie umowy zawartej między stronami i mediatorem, bądź kierując do drugiej strony wniosek o przeprowadzenie mediacji (w tej mediacji również zawarta ugoda sądowa po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej).

Możliwe jest więc uregulowania spraw np. rodzinnych, cywilnych czy gospodarczych poprzez wybór mediatora i zawarcie z nim umowy o mediację, a następnie jeśli stronom uda się osiągnąć porozumienie spisanie go w formie ugody, która nabierze mocy ugody sądowej po jej zatwierdzeniu. Osiągamy wówczas tożsamy cel, jak po wizycie w sądzie, ale co ważne bez konieczności kierowania sprawy sądowej. Mediacja odbywa się poza sądem. 

Teraz przybliżę dwie kluczowe zasady mediacji. Pierwszą z zasad mediacji jest jej dobrowolność, co oznacza dobrą wolę obu stron do jej przeprowadzenia. Nikogo nie można zmusić do mediacji i może się ona odbywać jedynie za zgodą stron. Drugą z zasad mediacji jest jej poufność. Żadna z kwestii poruszonych podczas mediacji nie zostanie ujawniona na zewnątrz. Zasada obowiązuje zarówno strony, jak mediatora. 

Znamy już zasady mediacji, więc możemy przejść do mojej roli w mediacji, jako mediatora. Mediator jest osobą bezstronną. Nie reprezentują interesów żadnej ze stron, nie jest po niczyjej stronie, nie doradza stronom, nie rozstrzyga konfliktu. Moim zadaniem jest Państwa wysłuchać i wspierać w dążeniu do rozwiązania Państwa konfliktu i osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Jako mediator jestem neutralny wobec przedmiotu sporu. 

Najczęściej w mediacji rozstrzygane są sprawy o: alimenty, kontakty rodzica z dzieckiem, władzę rodzicielską nad dzieckiem czy sprawy o zapłatę. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z mediacji umownej i mojej osoby, jako mediatora zapraszam do siedziby w Kluczborku lub filii w Praszce, gdzie prowadzę mediację. 

mediator huszno dokument