2021-11-10

Wpis na listę mediatorów w sprawach karnych

Mam przyjemność poinformować, że decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu zostałem wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. 

We wcześniejszym artykule przybliżyłem zasady mediacji, które mają zastosowanie również podczas mediacji w sprawach karnych. 

Postaram się pokrótce wskazać jakie korzyści może nieść za sobą mediacja w sprawach karnych.

 

Mediacja w sprawach karnych jest również dobrowolna i odbywa się uzyskaniu zgody pokrzywdzonego oraz oskarżonego albo osoby podejrzanej. W mediacji nie bierze udziału: prokurator, policjant oraz sędziego. Mediacja w sprawie karnej również może zakończyć się wynegocjowaną między stronami ugodą lub jeśli strony nie dojdą do porozumienia i pojednania kończy się ona bez spisania ugody. Nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji, a strony wracają do rozpoznania sprawy na sali sądowej. 

W treści ugody strony mogą wskazać, że oskarżony przeprasza pokrzywdzonego, strony mogą czynić uzgodnienia co do naprawienia szkody, zadośćuczynienia krzywdzie oraz wprowadzać inne wypracowane rozwiązania. 

Ugoda zawarta przed mediatorem w sprawach karnych nie jest zatwierdzana przez sąd, jak w sprawie cywilnej i nie kończy postępowania karnego, ale ma określone pozytywne konsekwencje dla oskarżonego i pokrzywdzonego, bowiem: 

pokrzywdzony:

  1. uzyskuje szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznane krzywdy jeszcze przed zakończenie postępowania lub nawet przed wydaniem przez sąd wyroku,
  2. nie ma potrzeby prowadzenie długotrwałego postępowania dowodowego, przesłuchiwania świadków, a sprawa kończy się relatywnie szybciej, co nie naraża pokrzywdzonego na powtórne przeżywanie zdarzenia i unika dalszego stresu,
  3. pokrzywdzony osiąga możliwości wypowiedzenia swojej krzywdy bezpośrednio sprawcy w czasie spotkania mediacyjnego oraz nierzadko też pozwala to poznać motywy zachowania sprawcy,

 

oskarżony: 

  1. zyskuje przy pozytywnym zakończeniu mediacji i zawarciu ugody łagodniejsze potraktowanie  w zakresie możliwości zastosowania wobec niego w miejsce kary surowszej instytucji: warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, czy też kary w dolnym progu zagrożenia,
  2. ma możliwość zmniejszenia kosztów procesu z uwagi na ograniczenie postępowania dowodowego;
  3. uzyskuje szybsze zatarcie skazania z uwagi na szybsze zakończenie postępowania karnego.

 

Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ponosi Skarb Państwa, a skoro tak strony nie są obciążane żadnymi należnościami. 

mediator sprawy karne huszno dokument