2022-03-03

Ojciec na straconej pozycji w realizowaniu kontaktów z dzieckiem ? Niekoniecznie!

Jakiś czas temu do Kancelarii zgłosił się ojciec dziecka, któremu matka w sposób celowy i uporczywy odmawiała wydawania dziecka lub znacznie ograniczała realizowanie kontaktów poprzez: nie wydawanie dziecka na czas, organizowanie w trakcie wizyt masy innych „ważnych” spraw co wykluczało w ocenie matki realizowanie kontaktów ojca z dzieckiem. 

Wskazane przez klienta okoliczności są często pojawiającymi się problemami ojców, którzy na co dzień muszą się mierzyć z nierespektowaniem orzeczeń sądowych i ograniczaniem ich kontaktów z dziećmi przez matki.

W imieniu Klienta skierowałem do sądu wniosek o nakazanie matce dziecka zapłaty na rzecz ojca oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku związanego z niewydaniem dziecka.

 

Podstawa prawna wniosku o nakazanie zapłaty 

Podstawę prawną tak skonstruowanego wniosku stanowi art. 59815 § 1 k.p.c., w którym czytamy - jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje nie wykonuje, albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Wskazany przepis daje możliwość skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego, który inicjuje postępowanie w ramach, którego Sąd władny jest nałożyć na rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem zapłatę określony kary finansowej i to płatnej na rzecz drugiego rodzica.

Wskazany wniosek stanowi skuteczną metodę wyegzekwowania realizacji kontaktów, gdyż każde dalsze naruszenie będzie powodować określoną dolegliwość finansową dla rodzica, który np. nie wyda dziecka w celu realizacji kontaktów. Po określeniu przez sąd wysokości kary finansowej kwotowo np. 200 zł w dalszym etapie można domagać się już zapłaty tak określonej kwoty np. z każdą odmowę wydania dziecka. Jeśli rodzic odmówi wydania dziecka 5 razy zapłaci kwotę 1.000,00 zł. Kwota orzekana przez Sąd uzależniona pozostaje w głównej mierze od sytuacji majątkowej i zarobków rodzica, na którego jest nakładana. 

 

Argumentacja wniosku 

We wniosku opisano szczegółowo zachowania matki i wskazano, że winna ona zachęcać, a co najmniej nie przeszkadzać w realizacji kontaktów ojca z dzieckiem. Matka ma bowiem obowiązek wspierać dziecko w realizacji kontaktów ojca z dzieckiem. Niedopuszczalne są sytuacje, w których dziecko nie mogło realizować wyznaczonych kontaktów wobec: konieczności odrabianie lekcji w czasie orzeczonych kontaktów, spotkań z przyjaciółmi w czasie orzeczonych kontaktów, konieczności wizyt u innych członków rodziny w czasie orzeczonych kontaktów, czy też zakazania przez matkę nocowania dziecku u ojca lub celowym niewydawaniu dziecka na czas i konieczności ponownego przyjeżdżania po dziecko przez ojca. 

 

Rozstrzygnięcie Sądu 

Sąd Rodzinny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego podzielił moją argumentację jako pełnomocnika wnioskodawcy i zagroził matce dziecka zapłatą sumy pieniężnej za każde niezrealizowanie kontaktów i odmowę wydania dziecka. W uzasadnieniu postanowienia Sądu czytamy 

„Oczywistym i widocznym pozostaje brak wsparcia ze strony matki w czasie przygotowań nie tylko w sferze ubierania się przygotowania odzieży, piżamki, ale także w sferze psychicznej, rozmowy, tworzenia pozytywnej atmosfery, po prostu przyzwolenia na wyjazd […]. Również zapraszanie kolegi z sąsiedztwa gdy ma przyjechać tata […] nie służy prawidłowemu przygotowaniu dziecka do wyjazdu […]”.

 Sąd nie miał wątpliwości, że matka dziecka ma je wspierać przy realizowaniu kontaktów, a nie utrudniać ich realizację i robić wszystko, aby kontakty nie odbyły się. Jest to sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka, która ma prawo realizować kontakty z ojcem. 

Jesteś ojcem, który potrzebuje pomocy prawnej w sprawach kontaktów z dziećmi zapraszam. Pamiętaj jako ojciec masz takie same prawa, nie poddawaj się. Reprezentuję klientów w sprawach rodzinnych o: alimenty, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, kontakty, wykonanie kontaktów, władzę rodzicielską.