2022-05-23

Jak pomóc sobie w sytuacji, gdy jestem ofiarą przemocy domowej?

Przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub nad osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy zostało uregulowane w art. 207 § 1 Kodeksu karnego. 

 

Co chroni przestępstwo znęcania się?

Wskazane przestępstwo, przede wszystkim chroni rodzinę, jej prawidłowe funkcjonowanie, wychowanie młodzieży oraz chroni osoby uznane za nieporadne i zależne od sprawcy. Jednakże w niektórych przypadkach przestępstwo znęcania może przybrać taką formę i natężenie, iż chroni nie tylko dobra wskazane powyżej, ale także życie, zdrowie i nietykalność cielesną.

 

Jakie formy może przybrać przestępstwo przemocy?

Przestępstwo znęcania się może przybrać charakter znęcania się psychicznego lub fizycznego, a niektórzy mówią nawet o znęcaniu się ekonomicznym.

 

Przemoc może przybierać różne formy, a najczęściej spotykanymi są bicie, szykanowanie, kopanie, duszenie, targanie za włosy, zamykanie w ciemnym lub ciasnym pomieszczeniu, molestowanie seksualne i wiele innych. W każdym przypadku należy zbadać kontekst dopuszczenia się tych form, aby mieć pewność, iż dochodzi do przemocy.

Dla uznania, iż doszło do przestępstwa, nie ma znaczenia, czy ofiara sprzeciwiała się działaniom sprawcy, czy pozostawała bierna. 

 

Jak można zawiadomić o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa?

Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. osobiście zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w komisariacie Policji właściwym według miejsca popełnienia przestępstwa;
  2. pisemne poprzez wysłanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do m.in. właściwej jednostki Policji lub właściwej według miejsca zaistnienia przestępstwa Prokuratury Rejonowej.

 

Tryb ścigania przestępstwa

Przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy jest przestępstwem ściganym z urzędu, a co za tym idzie organy ścigania prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej.

 

Co grozi sprawcy znęcania się? 

Przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 Kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże w przypadku typu kwalifikowanego, konsekwencją jest wyższa sankcja karna, gdyż nawet do lat 12.

Oczywiście należy pamiętać, iż Sąd wymierzając karę oskarżonemu, kieruje się także dyrektywami wymiaru kary wynikającymi z art. 53 Kodeksu karnego, a przede wszystkim stopniem winy oskarżonego, stopniem społecznej szkodliwości czynów, rodzajem i rozmiarem ujemnych następstw przestępstwa, właściwościami i warunkami osobistymi sprawcy, sposobem życia przed popełnieniem przestępstwa oraz zachowania się po jego spełnieniu, czasookresem trwania w czynie karalnym oraz celami zapobiegawczymi i wychowawczymi, jak i potrzebami w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 

 

Co ma na celu orzeczenie w sprawach o przemocy?

Orzeczenie wydane przez Sąd w sprawach o przemoc powinno przede wszystkim uzmysłowić sprawcy przestępstwa bezprawność i naganność jego dotychczasowego postępowania, wdrożyć do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego oraz przyczynić się do niepopełniania podobnych czynów w przyszłości. 

 

Ostatnia sprawa prowadzona przez Kancelarię 

W ostatniej sprawie prowadzonej przez Kancelarię, doszło do sytuacji, gdzie ofiarami przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej została żona i dzieci, a sprawcą okazał się mąż i ojciec.

Sąd nie miał wątpliwości o winie oskarżonego, dlatego też stwierdził, iż zachowanie oskarżonego, które polega na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad żoną i dziećmi wyczerpało znamiona przestępstwa opisanego w art. 207 § 1 Kodeksu karnego, stanowiącego, iż odpowiedzialności karnej podlega ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobną najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy.

 

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów. Oprócz wymierzonej oskarżonemu kary, dodatkowo sprawca musi zapłacić dla pokrzywdzonych zadośćuczynienie, o które wnioskowałem jako obrońca pokrzywdzonych oraz zwrócić pokrzywdzony koszty ustanowienia pełnomocnika. Trzeba pamiętać, że pokrzywdzony może brać udział w postępowaniu karnym i działać jako oskarżyciel posiłkowy obok prokuratora. Pozwala mu to na kontrolę nad trwającym postępowaniem, a jako że jest stroną postępowania ma określone uprawnienia. Może m.in. zgłaszać wnioski dowodowe, zgłaszać roszczenia finansowe, zadawać pytania świadkom, domagać się zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika. 

 

Jesteś pokrzywdzony przestępstwem i potrzebujesz fachowej pomocy zadzwoń.