2021-08-06

5 miesięcy, 5 wygranych z ZUS

Będzie to pierwszy wpis z tych, gdzie opisane będą wygrane sprawy. W ostatnich 5 miesiącach z sukcesem zakończyłem 5 spraw przeciwko ZUS, co zainspirowało mnie do krótkiej relacji z nich. 

1. ZUS zakwestionował klientowi Kancelarii podleganie przez niego ubezpieczeniu obowiązkowemu z tytułu umowy o pracę, gdyż w ocenie organu umowa o pracę zawarta była z pracodawcą dla pozoru. Ubezpieczony był spokrewniony z pracodawcą, co również w ocenie ZUS dyskwalifikowało go z ubezpieczenia. Z takim rozstrzygnięcie nie zgodziłem się w imieniu klienta i złożyłem odwołanie od decyzji ZUS. W ramach postępowania dowodowego prowadzonego przed sądem przekonałem Sąd Okręgowy w Opolu, że klient Kancelarii świadczył pracę, co doprowadziło do uzyskania korzystnego wyrok. Sąd potwierdził, że decyzja organu emerytalnego wydana została wadliwie, gdyż klient świadczył pracę, wobec czego nie może być mowy o pozorności stosunku pracy. Wyrok jest prawomocny. 
 

2. Wygrałem kilka lat temu klientowi sprawę o emeryturę w warunkach szczególnych. Klient zgłosił wówczas do ZUS fakt, iż kontynuuje zatrudnienie i wnosi o zawieszenie wypłaty emerytury. Następnie klient zakończył pracę i ponowienie powiadomił o tym fakcie ZUS i pobierał emeryturę. Po kilku latach klient ze zdziwieniem odebrał decyzję ZUS, w której ten uznał pobraną przez niego emeryturę za świadczenie nienależne i nakazał mu zwrot kilkunastu tysięcy złotych. Klient ponownie trafił do mnie i tym razem również odwołanie złożone od decyzji ZUS było w pełni zasadne, a ZUS już na etapie auto kontroli zmienił swoją wcześniejszą wadliwą decyzję. Sprawa nie trafiła do etapu sądowego, a zakończyła się pełnym sukcesem klienta, który nie musiał zwracać świadczeń. 
 

3. Kilka lat temu do Kancelarii trafił klient, który chciał ubiegać się o emeryturę w warunkach szczególnych. Niestety po analizie sytuacji klienta okazało się, że nie spełnia on jednego z warunków, nie było sensu wówczas składać odwołania. Klient trafił do mnie ponownie, gdyż dla osób w takiej sytuacji jak on ustawodawca przewidział rekompensatę z tytułu utraty możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. ZUS, co prawda odmówił klientowi prawa do tej rekompensaty z uwagi na brak okresu pracy w warunkach szczególnych, ale postępowanie dowodowe doprowadziło od zmiany decyzji i wygrania sprawy. Klient otrzymuje kilkaset złotych więcej, co miesiąc. 
 

4. ZUS odmówił klientowi prawa do kontunuowania świadczenia rehabilitacyjnego. W imieniu klienta skonstruowano odwołanie, w którym m.in. podniesiono zarzuty związane z dalszym leczeniem klienta i koniecznością odbycia przez niego kolejnej operacji. ZUS uznał za w pełni zasadne przywołane przeze mnie argumenty i sam zmienił swoją wcześniejszą decyzję przyznając klientowi dalsze świadczenie rehabilitacyjne. 
 

5. Z sukcesem zakończona została również sprawa klientki, która ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Skutecznie zakwestionowana została pierwsza niekorzystna opinia biegłego sądowego. Drugi biegły powołany przez sąd uznał, że klientka pozostaje osobą niezdolną do pracy i przyznał klientce rentę.

 

W sprawach przeciwko ZUS i KRUS nie można zawrzeć ugody sądowej, stąd tak ważna jest skuteczność. Jak pokazują powyższe przykłady czasem już dobrze skonstruowane odwołanie przynosi sukces i ZUS sam wycofuje się ze swoich błędnych decyzji. Zachęcam do kontrolowania decyzji organu emerytalnego i walkę o swoje prawa.