2021-12-30

Zmiany danych do KRS tylko online czyli Portal Rejestrów Sądowych

Od 1.07.2021 r. wszelkie zmiany danych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego dokonywane są wyłącznie drogą online. Zmiany te należy dokonać za pośrednictwem dedykowanego do tego Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/).

 

Składane wnioski muszą zostać opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym osoby reprezentującej daną jednostkę (profil zaufany ePUAP, podpis osobisty oparty o e-Dowód bądź kwalifikowany podpis elektroniczny). Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.) każdy przedsiębiorca musi dokonać odpowiednich zmian i złożyć właściwe wnioski w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą wywoływały skutków prawnych.

 

Identycznie sytuacja wygląda z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu. Ustawodawca dopuścił możliwość złożenia załączników w formie odpisów elektronicznych poświadczonych przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Przedsiębiorca może również wysłać do sądu niepoświadczone skany dokumentów, pod warunkiem równoległego wysłania ich oryginałów w formie tradycyjnej (papierowej) w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty złożenia wniosków.

 

Powyższa zasada nie dotyczy jednak wnioskowania o zmiany danych w rejestrze w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem – przykładowo w sytuacji dokonania zmian w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na formularzu KRS-Z3. Wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania jedynie numeru z Repozytorium aktu notarialnego bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Jak to możliwe? Wykorzystane zostanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym notariusze gromadzą i przechowują elektroniczne wypisy aktów notarialnych dostępne dla sądów rejestrowych. 

Po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis tego aktu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium generowane jest zawiadomienie, które zawiera numer, pod którym dokument został zarejestrowany, oraz datę i godzinę dokonania rejestracji. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia notariusz przekazuje stronie czynności notarialnej, a drugi składa przy oryginale aktu notarialnego. Otrzymany od notariusza numer widniejący na zawiadomieniu możemy wykorzystać podczas wypełniania wniosku do KRS – wówczas system pobierze odpowiedni akt z Repozytorium i automatycznie dołączy do wniosku.

 

Masz problem ze złożeniem stosownych wniosków i dokumentów Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub chciałbyś zlecić to profesjonaliście – zapraszam! Jako adwokat zajmujący się obsługą Spółek, świadczę usługi prawne polegające na dokonywaniu w imieniu Klientów wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.